SIER Spel

 


Algemene voorwaarden bij de SIER licentie-overeenkomst

I. ALGEMEEN

1. Door een aanvraag voor een licentie op het SIER spel in te dienen verklaart de aanvrager zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Het SIER spel wordt in licentie gegeven en niet verkocht. Het SIER spel is beschermd met copyright, handelsgeheim en andere wetten die intellectueel eigendom beschermen.

II. LICENTIES EN BEPERKINGEN

3. Een afgegeven licentie geeft uitsluitend recht op het online spelen van het SIER spel op de instelling, meer in het bijzonder op die locatie van de instelling waarvoor de licentie is afgegeven. De licentie is niet overdraagbaar en het is niet toegestaan om de inloggegevens beschikbaar te stellen 1) aan derden die niet verbonden zijn aan de instelling waaraan de licentie is afgegeven of 2) aan derden die wel aan die licentiehoudende instelling zijn verbonden, maar niet regulier werkzaam zijn op de locatie waaraan de licentie is gebonden.

4. Het SIER spel mag uitsluitend worden gespeeld na volledige betaling van de licentiekosten.

5. Het is de licentienemer en de spelers niet toegestaan om acties uit te voeren of te pogen uit te voeren die de werking van het spel negatief kunnen beïnvloeden, of die de toegang tot het spel door anderen bemoeilijken of verhinderen. Indien dergelijke activiteiten worden geconstateerd, zal de licentie zonder ingebrekestelling worden ingetrokken. Er zal geen recht ontstaan tot vergoeding van eventueel ongebruikte spelrechten of andere schade.

In geval van een Kleine schoollicentie of een Grote schoollicentie:

6 (1). De licentie is geldig tot het einde van het lopende schooljaar. Een schooljaar wordt geacht te beginnen op 1 augustus en te eindigen op 31 juli. De licentie wordt niet automatisch verlengd. Onder voorbehoud van beschikbaarheid van het SIER Spel kan de licentie ieder nieuw schooljaar worden verlengd onder de op dat moment geldende voorwaarden.

In geval van een Beperkte licentie:

6 (2). De licentie is uitsluitend geldig voor het overeengekomen aantal teams en spelen en vervalt zodra deze rechten zijn opgebruikt. Het is op elk moment mogelijk om een nieuwe licentie aan te vragen tegen de op dat moment geldende voorwaarden. Zo lang de gebruiksrechten niet zijn opgebruikt, blijft de licentie geldig tot het einde van het lopende schooljaar, dat telkens geacht wordt te eindigen op 31 juli. Tegen het einde van het schooljaar komen alle ongebruikte speelrechten te vervallen.

7. Het SIER spel wordt aangeboden zoals het is (‘as is’) en voor zover beschikbaar (‘as available’). Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk beschikbaarheid en kwaliteit van het spel, maar er wordt geen garantie afgegeven dat het spel zonder onderbrekingen kan worden gespeeld of vrij is van bugs of overige fouten. Er ontstaat bij onderbrekingen, bugs of overige fouten geen recht op terugbetaling van (een deel van) de licentievergoeding. In geen geval zullen de auteurs of de Universiteit van Tilburg verantwoordelijk zijn voor enige vervolgschade bij de licentiehouder, de spelers, of derden. Er wordt geen garantie afgegeven dat het spel beschikbaar zal zijn na het schooljaar waarvoor de licentie is gegeven.

8. De auteurs en de Universiteit van Tilburg hebben het recht om het SIER spel gedurende de licentieperiode te verbeteren, te upgraden of anderzijds te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Er zullen geen wijzigingen aan het spel worden uitgevoerd die de reeds bestaande spelgegevens van licentiehouders fundamenteel aantasten.

9. De auteurs en de Universiteit van Tilburg hebben het recht om deze voorwaarden te wijzigen zonder vooraankondiging of notificatie.